Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Thông tin quan trọng của thị trường chứng khoán năm 2022

Ngày 30-12-2023

Những thông tin chính như: số lượng công ty chứng khoán, số tài khoản chứng khoán, vốn hoá thị trường, thanh khoản thị trường, số lượng cổ phiếu niêm yết trên hsx và hnx, số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch trên upcom, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, thị trường chứng khoán phái sinh, hoạt động phát hành riêng lẻ. Cụ thể:

 1. Số lượng công ty chứng khoán: hiện tại có 23 công ty chứng khoán đang niêm yết và đăng ký giao dịch trên 3 sàn trong số 84 công ty chứng khoán tại Việt Nam ( tính tới thời điểm 31-12-2022).

 2. Cấu trúc nhà đầu tư: Tính đến 30-11-2023 có 7.252.743  tài khoản chứng khoán so với 6.897.071 tài khoản tại ngày 31-12-2022.

 1. Số tài khoản chứng khoán: Có 1.173.510 tài khoản đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh (tính tới thời điểm 31-12-2022) tăng 60,1% so với cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch thị trường phái sinh đạt 8,2 triệu tỷ đồng trong năm 2022 tăng 27% so với năm 2021.

THÔNG TIN SÀN HOSE:

 • Quy mô thị trường vốn và giá trị vốn hoá:

Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết tại 31-12-2022 đạt 143,75 tỷ chứng khoán các loại với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng, tăng lần lượt 17,28% về khối lượng và 17,30% về giá trị so với năm 2021.

Trong đó có 402 số lượng doanh nghiệp niêm yết với giá trị vốn hoá 4.017.294 tỷ đồng, chiếm hơn 94% tổng GTVH toàn thị trường và tương đương 42,22% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành). Còn lại 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF, 99 mã chứng quyền đảm bảo.

 • Thanh khoản thị trường:

KLGD chứng khoán bình quân đạt hơn 693,65 triệu chứng khoán/ngày với GTGD bình quân đạt gần 17.185 tỷ đồng/ngày; giảm lần lượt 9,53% về khối lượng bình quân và 21,88% về giá trị bình quân so với năm 2021.

 • Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài:

Trong năm 2022 NĐTNN đã mua ròng hơn 26.674 tỷ đồng. Tổng KLGD đạt hơn 22,74 tỷ chứng khoán với tổng GTGD đạt 724.016 tỷ đồng, chiếm 8,46% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường.

 • Tổng lượng vốn các doanh nghiệp niêm yết huy động qua phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2022 đạt 57.127 tỷ đồng tăng 16,5% so với năm 2021.

THÔNG TIN SÀN HNX:

 1. Thị trường niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội năm 2022:

 • Có 341 công ty niêm yết với hơn 14,688 tỷ cổ phiếu niêm yết, với tổng khối lượng giao dịch trong năm 2022 đạt hơn 21,7 tỷ cổ phiếu giảm 41,5% so với cùng kỳ năm 2021 và tổng giá trị giao dịch cổ phiếu đạt hơn 482 nghìn tỷ đồng giảm 38,98% so cùng kỳ.

 • Khối lượng giao dịch bình quân đạt 87,34 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 41,35% so với năm 2021, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 1,93 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 38,73% so với năm 2021.

 1. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2022:

 • Tổng số lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là 59 mã trái phiếu tăng 59,46% so với cùng kỳ năm 2021.

 • Tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp niêm yết đạt hơn 542 triệu trái phiếu tăng 68,59% so với cùng kỳ năm 2021.

 • Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là 28.704 tỷ đồng giảm 4,51% so cùng kỳ năm 2021.

 • Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết trong năm 2022 đạt hơn 909 triệu trái phiếu tăng 670%.

 • Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết đạt hơn 93,2 nghìn tỷ tăng 661% so với năm 2021.

 1. Thị trường trái phiếu Chính Phủ năm 2022:

 • Giá trị trái phiếu Chính Phủ niêm yết đạt hơn 1,68 triệu tỷ tăng 11,56% so với năm 2021.

 • Giá trị trái phiếu niêm yết mới đạt 232.622 tỷ đồng giảm 31,53% so với năm 2021.

 • Tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong năm 2022 đạt hơn 1,91 triệu tỷ giảm 31,8% so với năm 2021.

 • Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên đạt 7.969 tỷ đồng giảm 31,53% so với năm 2021

 • Đối với thị trường sơ cấp: hoạt động phát hành trái phiếu Chính Phủ trong năm 2022 đã huy động được 232.620 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

 1. Thị trường UPCOM năm 2022:

 • Có 856 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với hơn 40,62 tỷ cổ phiếu đăng ký giao dịch tăng 3,6% so với năm 2021.

 • Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch hơn 14,8 tỷ cổ phiếu giảm 39,72% so với năm 2021 (khối lượng giao dịch trung bình 1 phiên hơn 59,6 triệu cổ).

 • Tổng giá trị giao dịch cổ phiếu đạt 265.596 tỷ đồng giảm 37,5% so với năm 2021 (Giá trị giao dịch trung bình 1 phiên 1.066 tỷ đồng).

 • Giá trị vốn hoá thị trường tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 957.1437 tỷ đồng giảm 32,52% so với cùng kỳ năm 2021.

 1. Thị trường chứng khoán phái sinh năm 2022:

 • Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt gần 68 triệu hợp đồng tăng 43,77 % so với năm 2021. Với khối lượng giao dịch bình quân 1 phiên là 272.655 hợp đồng tăng 44,35%.

 • Tổng giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt hơn 8,1 triệu tỷ đồng tăng 24,38% so với năm 2021.

 1. Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2022:

Tổng hợp thông tin từ tổ chức phát hành cho thấy, năm 2022 có 448 đợt đăng ký phát hành trái phiếu bằng đồng Việt Nam, với tổng giá trị đăng ký phát hành 288,41 nghìn tỷ đồng, trong đó đã có 364 đợt phát hành của 236 doanh nghiệp được thực hiện với giá trị phát hành đạt 337,13 nghìn tỷ đồng, giảm 44,36% về giá trị phát hành so với năm 2021. Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bất động sản có tỷ lệ phát hành lớn nhất, tương ứng chiếm 41,45% và 28,34% tổng giá trị phát hành trên thị trường.
Các nguồn tài liệu tham khảo: Báo cáo thường niên của sở SGD HCM và HN; VSD.

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook