Giá trị và khác biệt

Từ khoá tìm kiếm

Thông tin trọng yếu ngành ngân hàng Việt Nam năm 2022

Ngày 18-01-2024

Như: Hệ thống tổ chức tín dụng, tài sản và vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn, ROE và ROA, các loại lãi suất, nghiệp vụ thị trường mở, cán cân thanh toán quốc tế, tín dụng, huy động, tổng phương tiện thanh toán, tỷ giá VND/USD. Chi tiết:

1. Hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

  1. Tài sản và vốn điều lệ

  1. Tỷ lệ an toàn vốn

  1. ROE và ROA:

  1. Các mức lãi suất:

  • Lãi suất điều hành:

* Lãi suất huy động và cho vay:

* Lãi suất bình quân liên ngân hàng:

  1. Nghiệp vụ thị trường mở:

  1. Cán cân thanh toán quốc tế:

  1. Tín dụng, huy động, tổng phương tiện thanh toán:

  1. Tỷ giá VND/USD

Nguồn tham khảo: Báo cáo thường niên SBV năm 2022

FACEBOOK

zalo

ZALO

zalo Kênh Zalo Kênh Facebook